Przedszkole nr 206
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 206 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja dzieci do Przedszkola

Rekrutacja dzieci do Przedszkola

  Drukuj
 

                                                                                                   Załącznik Nr 12 do Statutu Przedszkola Nr 206

 

PROCEDURA

KWALIFIKOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 206

   W WARSZAWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 7

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych  (Dz. U z 2004r. Nr 26 poz. 232 z późn. zm).;

Statut Przedszkola Nr 206

 

 

 

                 ZASADY REKRUTACJI  I  KRYTERIA

 

                                                                              I.            ZASADY REKRUTACJI

 

1.      Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu

      o zasadę powszechnej dostępności – Art. 6 ust. 1 pkt. 3) ustawy

      o systemie oświaty.

 

2.      Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku 3-6 lat

- Art.14.1  ustawy o systemie oświaty.

 

3.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6-lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat – Art. 14 ust. 1a  ustawy o systemie oświaty.

 

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku – Art. 14. Ust.1b  ustawy o systemie oświaty.

 

5.      Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest:

a)      „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”,

b)      „Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka

       do przedszkola” - zgłoszenie na nowy rok szkolny dziecka już uczęszczającego do tutejszego przedszkola.

 

6.      Po wprowadzeniu do systemu elektronicznego potwierdzenia przez rodziców woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej, podawana jest  do systemu liczba wolnych miejsc w przedszkolu

      na nowy rok szkolny.

 

                                                                           II.            KRYTERIA

 

1.      Kryteria rekrutacji wynikają z aktów prawnych oraz wytycznych organu prowadzącego:

1)      Kryteria podstawowe wynikające z § 2 Rozporządzenia 

MEN i S z dnia 20 lutego 2004r.:

a)      dzieci w wieku 6 – lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

b)      dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

c)      dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji,

d)     dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

 

2)      Kryteria dodatkowe   określane przez organ prowadzący

      oraz podawane w systemie elektronicznym.

 

 

                                                                        III.            ORGANIZACJA REKRUTACJI

 

2.      Przedszkole informuje rodziców o rekrutacji na  rok szkolny wywieszając wszystkie podawane na stronie miasta informacje

      o naborze, tj:

a)      harmonogram,

b)      zasady,

c)      kryteria

 

 

3.      Przedszkole podaje do wiadomości listy dzieci:

a)      zakwalifikowanych do przedszkola,

b)      niezakwalifikowanych do przedszkola,

c)      przyjętych do przedszkola

 

4.      Do każdej z grup wiekowych można przyjąć nie więcej niż 25-cioro dzieci.

 

5.      Rodzice dzieci zakwalifikowanych, potwierdzają wolę zapisu dziecka 

      do przedszkola składając w przedszkolu wydrukowany z systemu formularz. Niezłożenie takiego potwierdzenia w czasie określonym w harmonogramie będzie skutkowało skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.

 

6.      Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte oraz dzieci, które nie uczestniczyły   w rekrutacji elektronicznej, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca. Podanie o przyjęcie dziecka należy złożyć w przedszkolu. Decyzję o przyjęciu odejmuje dyrektor przedszkola.

 

7.      Rodzice dziecka mają pełny dostęp do wszelkich informacji związanych z naborem na stronie organu prowadzącego -  miasta st. Warszawy.

 

 

                                                                        IV.            ODWOŁANIA

 

Rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora,

do burmistrza dzielnicy za pośrednictwem dyrektora przedszkola.

 

 

Procedura kwalifikowania dzieci do przedszkola wprowadzona Zarządzeniem wewnętrznym Nr11/2011 z dnia 24 marca 2011 r.

 

 

  

 

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nie znaleziono ogłoszenia o podanych kryteriach.
 
 
Wprowadził BZMW/ext.MStaszalek 02-02-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mstaszalek 02-02-2012
Zatwierdzający Tokarczyk Irena (Przedszkole nr 206) 02-02-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-02-2012
Liczba odwiedzin: 937
Rejestr zmian